Διδακτορική – Μεταδιδακτορική έρευνα

Το Τμήμα αποδίδει τον τίτλο του Διδάκτορος σε ερευνητές κατόπιν εκπόνησης πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής σε τομέα σχετικό με τα αντικείμενα σπουδών και έρευνας του Τμήματος και της επιτυχούς υποστήριξής της. Το Τμήμα δέχεται ως υποψήφιους μεταδιδάκτορες υψηλού επιπέδου κατόχους διδακτορικού διπλώματος κατόπιν αίτησής τους και έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο