Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» διανύει την τρίτη φάση υλοποίησής του στο Τμήμα Φιλολογίας του πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσα από την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την αγορά εργασίας (απαιτήσεις φορέων απασχόλησης, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης και δεοντολογίας, ανάληψη πρωτοβουλίας)
  • Απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους
  • Σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση και ανεύρεση τρόπων συνδυασμού διαφορετικών επιστημών κατά την απασχόλησή τους.
  • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων
  • Επαγγελματική δικτύωση φοιτητών και σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας

 Η Πρακτική άσκηση προσφέρεται στο Γ’ έτος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ως μάθημα επιλογής, σε συνεργασία με φορείς απασχόλησης του ιδιωτικού (τουλάχιστον 55%) και του δημοσίου τομέα.


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο