Φοιτητική Μέριμνα

Στο σύνδεσμο (link) της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα βρείτε διάφορες ανακοινώσεις, δικαιολογητικά και θέματα που σας αφορούν, π.χ. Σίτιση, Υγειονομική περίθαλψη, κ.α:

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν παρέχεται από κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η περίθαλψη καλύπτει το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα έτη φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. Για την παροχή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι επιθυμούν την υγειονομική περίθαλψη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα
 2. Μία φωτογραφία 

ΣΙΤΙΣΗ

Πληροφορηθείτε πλήρως για τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις χρονικές προθεσμίες για τη δωρεάν σίτιση, που ισχύουν για κάθε ακαδημαϊκό έτος στην ιστοσελίδα:

http://foitmer.uop.gr/

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία αίτησης.

Πληροφορίες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 21& ΤΕΡΖΑΚΗ

ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ 21100

e-mail: foitmer@uop.gr

Τηλ.2752.96125-26-30

(Σχετική νομοθεσία: Υ.Α Αριθ. 2.19525/0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β’)).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου*. (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.)
 2. Πιστοποιητικό Σπουδών που χορηγείται από το Τμήμα φοίτησης. (Ο φοιτητής για να λάβει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον των μαθημάτων που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο προηγούμενων αντίστοιχων εξαμήνων ή του προηγούμενου έτους σπουδών, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.)  
 3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, του προηγούμενου φορολογικού έτους (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου*, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
 4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους του προηγούμενου φορολογικού έτους (εισοδήματα προηγούμενου έτους) να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. (Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης, που αναγράφεται στο σημείο Γ2, 7 η γραμμή του Εκκαθαριστικού σημειώματος.)
 5. Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Φορολογική Βεβαίωση, με το εισόδημα έτους 2014 και των δύο γονιών τους από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους.
 6. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για τους φοιτητές της Κύπρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανεξαρτήτως προστατευομένων τέκνων.
 7. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN) του δικαιούχου*
 8. Αντίγραφα Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9), του προηγούμενου φορολογικού έτους, του δικαιούχου*, της συζύγου και όλων των προστατευομένων μελών, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο δικαιούχος θα βεβαιώνει την ακρίβεια και την πληρότητα των αναγραφομένων στοιχείων. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία και δεν υποβάλλουν Ε9, θα προσκομίζουν σχετική υπεύθυνη δήλωση).
 9. Δεν πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών και διαμερισμάτων που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., με εξαίρεση αυτών που βρίσκονται σε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων. Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται με σχετική Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας.
 10. Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Βεβαίωση από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της χώρας τους και Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων στη Βεβαίωση ρητά αναγράφονται.
 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου*.
 12. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας φοιτητή. (Χορηγείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.)
 13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου* που θα δηλώνει: «δεν έχω εισπράξει ούτε θα εισπράξω το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους …….., για το ίδιο έτος, άλλη φορά». 
 14. Aπόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
 15. Αντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου (αφορά τους Κύπριους Φοιτητές)

*δικαιούχος θεωρείται:

α) ο γονέας, στο εκκαθαριστικό του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως προστατευόμενο μέλος,

β) ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

– είναι ορφανός από τους δύο γονείς,

– οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού,

– είναι πάνω από 25 ετών,

– είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν είναι προστατευόμενο μέλος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: 

ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ στο FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/49660220877/?ref=bookmarks

Μετάβαση στο περιεχόμενο